Internetowa Platforma Wspomagania Decyzji Nawodnieniowych

 

Tytuł projektu: Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych
Sustainable irrigation of ornamental nurseries

Akronim IRRINURS

Wykonawcy :  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Sensor Tech sp z o.o. S.K.A.

Obszar naukowy (wg OECD) 4.1.5 - Nauki rolnicze/Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo/ogrodnictwo, nauka o uprawie winorośli i produkcji wina;

Dział gospodarki (wg PKD) 72.19 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Słowa kluczowe: zarządzanie nawadnianiem, zmiany klimatu, wilgotność gleby, ewapotranspiracja, opady

Polska ma jedne z najniższych zasobów wody słodkiej w Europie. Zmienność naszego klimatu sprawia, że nawadnianie stało się nieodzownym elementem intensywnej produkcji ogrodniczej. Badania wskazują, że producenci ogrodniczy nie stosują żadnych kryteriów szacowania potrzeb nawodnieniowych, co prowadzi do strat wody i energii. Wynika to z braku dostępu do prostych metod szacowania potrzeb wodnych roślin i przyjaznych dla użytkownika technologii sterowania nawadnianiem.

Celem projektu jest opracowanie integrowanego systemu sterowania nawadnianiem roślin ozdobnych oraz ocena ilościowa i jakościowa wód drenażowych odprowadzanych przez szkółki kontenerowe do środowiska.

Opracowana w ramach projektu technologia może stać się kluczowym elementem działań mających na celu unowocześnianie polskiego sektora ogrodniczego. Jest to nowe podejście do problemu oszczędnego wykorzystania wody w produkcji roślinnej.

Poland has one of the smallest fresh water resources in Europe. Due to variability of Polish climate, irrigation became an indispensable element of intensive horticultural production. Recent study has shown that Polish farmers do not use any criteria to estimate water requirements, which leads to waste of water and energy. This is because user friendly technologies enabling rational use of water resources are not easily available.

The objective of the project is to develop an effective system for control of irrigation based on measurements of plant parameters, soil conditions and climatic data. Additionally quantitative and qualitative evaluation of drainage water originated from container ornamental nurseries will be performed.

The technology developed within the project will become the key element of the strategy aiming at modernization of Polish horticulture. This is novel, hitherto not implemented approach to the problem of rational irrigation water use in plant production.

 

Oficjalna inauguracja projektu

Udział w XXI Sympozjum Nawadniania Roślin - Tleń 2015